Comments
21 - 40 of 67 Comments Last updated Jul 27, 2012
KENYA A SS FACE VANYPHUNG

UK

|
Report Abuse
|
Judge it!
|
#24
Jul 17, 2012
 
DO^` MAT. LO? DiT'

DI LAM` VIEC. Di thang` THAT^' NGHIEP^. Ng U VIETNAMESE NGUYEN^~ TAN^' DUNG~ AN CUT'...
KENYA A SS SIDA VANYPHUNG

UK

|
Report Abuse
|
Judge it!
|
#25
Jul 17, 2012
 
DO^` MAT. LO? DiT'

DI LAM` VIEC. Di MAY^` thang` THAT^' NGHIEP^. Ng U VIETNAMESE MAT MAM^ NGUYEN^~ TAN^' DUNG~ AN CUT'...

MAY^` GRAU GRAU TRONG DAY^ la` NGHIEP^. CUA? MAY^` hah ???
KENYA A SS SIDA VANYPHUNG

UK

|
Report Abuse
|
Judge it!
|
#26
Jul 17, 2012
 
PhA' THAI PHA' THAI ...

MOC' CON NIT' RA AN ...

OE... OE ...

OI' iA~

CoN SIDA Y PHUNG. va` CON thang` NGUYEN^~ TAN^' DUNG~ la` CHUYEN DE^` PHA' THAI ...
KENYA A SS SIDA NTANDUNG

UK

|
Report Abuse
|
Judge it!
|
#27
Jul 18, 2012
 
ThAILAND la` CAI' CON KHUNG? BO^'!!!
KENYA A SS SIDA VANYPHUNG

UK

|
Report Abuse
|
Judge it!
|
#28
Jul 18, 2012
 
DASH UR PROSTITUTE MA MA DANISH !!!

tao chi? co mot cau doi' voi' hang. SUC' VAT^. TRON^' NO. DEAGU SON JOON CHUL NGUYEN^~ TAN^' DUNG~ NHU MAY^` la`

DiT. CON ME. MAY^` thang` AN CAP' NGUYEN^~ TAN^' DUNG~ AN CUT' DEAGU SON JOON CHUL SALE OFF TELEPHONE SFONE MAY^` CHI? la` CONG. LONG^ SON' DUOI' LONG` BAN` CHAN^ DZINH' CUT' THUI' CUA? TAO , MAY^` CHI? LA` CONG. LONG^ NACH' NACH' HOI^ CUA? TAO MAY^`CHI? LA` CONG. LoNG^ LON^` THUI' WAC CUA? TAO 80000 NGAY` KHONG^ RUA? TAO DAP. DAP. DAP. TREN^ DAU^` MAY^` CUNG~ NHU DAU^` CAI' thang` CHA CUA? MAY^` TAN` MAT. KhONG^ NGOC^' DAU^` LEN NOI? BIET' CHUA MAY^. thang` MAT. LON^` KAMPUCHEA THAILAND CHOOOO'? GHE? NGUYEN^~ TAN^' DUNG~ AN CUT'

DMM WHEN TAO MUON NO. MA` TAO TRON^' NO. HeY PU SSY LIEING NGUYEN^~ TAN^' DUNG~ KEEP BLOOD in ITS MOUTH n THROW OUT to OTHERS AS ANIMAL TERRORIST !!!

MAY^` CO' CAI' LON^` JI`ma` MAY^` CHO MUON ???

DMM DOG DEAGU SON JOON CHUL NGUYEN^~ TAN^' DUNG~ DOG DEAGU MAY^` COMMENT SAU TAO THI MAY` AN CUT' TAO + CUT' CHO'+ CUT' HEO + CUT' BOOO`+ CUT' NGUA. FOREVER DEN^' BE^? BUNG. BANH MOM^` LO? MOM^` LONG MONG' va` CHET' DMM TERRORIST COCAIN INDOCHINA DA DEN KENYA THAILAND KAMPUCHEA NAU^? VIETNAM CARLSBERG DMM !!!

OHOHOHOHOHAHAHAHAHAAAAA ...

MAY^` la` 1 thang` NO^ LE^. CUA? DzO THAI' SHHIT JEWISH ISLAM BANA EDE^ STIENG CHA` CHA` CHA` MIEN MOI. COCAIN MYANMAR THAILAND LAOS VIETNAM !!!

DMM TERRORIST INDOCHINA !!!
KENYA A SS SIDA VANYPHUNG

UK

|
Report Abuse
|
Judge it!
|
#29
Jul 18, 2012
 
DASH UR PROSTITUTE MA MA DANISH !!!

tao chi? co mot cau doi' voi' hang. SUC' VAT^. TRON^' NO. DEAGU SON JOON CHUL NGUYEN^~ TAN^' DUNG~ NHU MAY^` la`

DiT. CON ME. MAY^` thang` AN CAP' NGUYEN^~ TAN^' DUNG~ AN CUT' DEAGU SON JOON CHUL SALE OFF TELEPHONE SFONE MAY^` CHI? la` CONG. LONG^ SON' DUOI' LONG` BAN` CHAN^ DZINH' CUT' THUI' CUA? TAO , MAY^` CHI? LA` CONG. LONG^ NACH' NACH' HOI^ CUA? TAO MAY^`CHI? LA` CONG. LoNG^ LON^` THUI' WAC CUA? TAO 80000 NGAY` KHONG^ RUA? TAO DAP. DAP. DAP. TREN^ DAU^` MAY^` CUNG~ NHU DAU^` CAI' thang` CHA CUA? MAY^` TAN` MAT. KhONG^ NGOC^' DAU^` LEN NOI? BIET' CHUA MAY^. thang` MAT. LON^` KAMPUCHEA THAILAND CHOOOO'? GHE? NGUYEN^~ TAN^' DUNG~ AN CUT'

DMM WHEN TAO MUON NO. MA` TAO TRON^' NO. HeY PU SSY LIEING NGUYEN^~ TAN^' DUNG~ KEEP BLOOD in ITS MOUTH n THROW AWAY to OTHERS AS ANIMAL TERRORIST !!!

MAY^` CO' CAI' LON^` JI`ma` MAY^` CHO MUON ???

DMM DOG DEAGU SON JOON CHUL NGUYEN^~ TAN^' DUNG~ DOG DEAGU MAY^` COMMENT SAU TAO THI MAY` AN CUT' TAO + CUT' CHO'+ CUT' HEO + CUT' BOOO`+ CUT' NGUA. FOREVER DEN^' BE^? BUNG. BANH MOM^` LO? MOM^` LONG MONG' va` CHET' DMM TERRORIST COCAIN INDOCHINA DA DEN KENYA THAILAND KAMPUCHEA NAU^? VIETNAM CARLSBERG DMM !!!

OHOHOHOHOHAHAHAHAHAAAAA ...

MAY^` la` 1 thang` NO^ LE^. CUA? DzO THAI' SHHIT JEWISH ISLAM BANA EDE^ STIENG CHA` CHA` CHA` MIEN MOI. COCAIN GOLDEN TRIAGLE !!!

DMM CON CHOOO' DE? 3 KIEM^...
KENYA A SS MATNGUNTANDUNG

UK

|
Report Abuse
|
Judge it!
|
#30
Jul 18, 2012
 
VIETNAM MAY^` thang` CHOOO' DOI' NGUYEN^~ TAN^' DUNG~ la` CONG. LONG^ DZAI' LONG^ NACH' LONG^ HANG' LONG^ DIT' LONG^ BAN` CHAN^ ThUI' CUA? DA DEN ...

DMM Di MAN^` VIEC. Di KHONG^ DUOC. LIEM' DIT' NGHE MAY^.!!!
THAI A SS SIDA VAN YPHUNG

UK

|
Report Abuse
|
Judge it!
|
#31
Jul 18, 2012
 
de Ng U SUC' VAT^. NGUYEN^~ TAN^' DUNG~ Di BUUU' LON^` AN CUT' THUI' CUA? MIEN^ MOI. THAI' LAN !!!

HAHAHAHAHAHAHAAAAAA ...

DMM NO^ LE^. DZA DEN THICK LIPS COPYING THAILAND !!!
THAI A SS SIDA VAN YPHUNG

UK

|
Report Abuse
|
Judge it!
|
#32
Jul 19, 2012
 
MAY^` GRAU GRAU GRAU nhu CON CAC. MOT. thang` GAY THUI' AN CUT' CHO'!!!

MAY^` la` thang` HEO MOI. SIDA KAMPUCHEA THAILAND FULRO NAU^? DEAGU in SIEMRIEP CHAU DOC^' CHOOO' AN CUT'

MAY^` SIDA BINH. LAU^. GIANG MAI CHET' CHAC'!!!
THAI A SS SIDA VAN YPHUNG

UK

|
Report Abuse
|
Judge it!
|
#33
Jul 19, 2012
 
DMM CAI' thang` MAT. XAO. LON^` NGUYEN^~ TAN^' CHOOOO' DUNG~!!!

CAI' DO^` SIDA NAU^? CHAM` WAM` CHAU DOC^'!!!

MAY^` la` CHUI CAU^` TIEU^ CHU LICH SU? CAI' CON CAC. JI` DO^` AN CUOP' BANG 5 CAM ...

INDOCHINA la` UNDER WATER LINE of CHINA

ChINA iA? thi` THAILAND , LAOS , KAMPUCHEA , VIET CHOOO' NAU^? CHAU DOC^' CHOOO' CHAP'...
THAI A SS SIDA VAN YPHUNG

UK

|
Report Abuse
|
Judge it!
|
#34
Jul 19, 2012
 
MAY^` AN CUOP' LA` MAY^` PHAI? DEM CUNG' CHO thang` CHA ONG CO^' NOI. MAY^` in KOREA TAIWAN THAILAND ...

MAY^` ma` KHONG^ CUNG' thi` CHUNG' NO' NHET' CAI' DAU^` CHO' CUA? MAY^` VAO` BON^` CAU^` TIEU^...

NGUYEN^~ TAN^' DUNG~ MAY^` la` thang` CHO' DIEN^

NGUYEN^~ TAN^' DUNG~ MAY^` la` thang` CHO' DIEN^

NGUYEN^~ TAN^' DUNG~ MAY^` la` thang` CHO' DIEN^

NGUYEN^~ TAN^' DUNG~ MAY^` la` thang` CHO' DIEN^

NGUYEN^~ TAN^' DUNG~ MAY^` la` thang` CHO' DIEN^

NGUYEN^~ TAN^' DUNG~ MAY^` la` thang` CHO' DIEN^

NGUYEN^~ TAN^' DUNG~ MAY^` la` thang` CHO' DIEN^

NGUYEN^~ TAN^' DUNG~ MAY^` la` thang` CHO' DIEN^

NGUYEN^~ TAN^' DUNG~ MAY^` la` thang` CHO' DIEN^

NGUYEN^~ TAN^' DUNG~ MAY^` la` thang` CHO' DIEN^

NGUYEN^~ TAN^' DUNG~ MAY^` la` thang` CHO' DIEN^

NGUYEN^~ TAN^' DUNG~ MAY^` la` thang` CHO' DIEN^

NGUYEN^~ TAN^' DUNG~ MAY^` la` thang` CHO' DIEN^

NGUYEN^~ TAN^' DUNG~ MAY^` la` thang` CHO' DIEN^

NGUYEN^~ TAN^' DUNG~ MAY^` la` thang` CHO' DIEN^

NGUYEN^~ TAN^' DUNG~ MAY^` la` thang` CHO' DIEN^

...

DMM DOI' LAM' ah ???

KOREAN TAIWANESE THAILAND KHONG^ CHIA CUT' CHO MAY^` CHAP' ah ???

DiT. CON ME. MAY^` O? CA` MAU ma` CHAMPA O? DAU^???
THAI A SS SIDA VAN YPHUNG

UK

|
Report Abuse
|
Judge it!
|
#40
Jul 20, 2012
 
DM MAY^` JAPAN hah TAO CUNG? iA? VO^ MIENG. MAY^` LUON^...

CAI' DO^` CHO' DIEN^ ChOI Di? NAO. PHA' THAI VO^ DAO. DUC'...
NgUNTANDUNG ANCUT TOINGAY

UK

|
Report Abuse
|
Judge it!
|
#41
Jul 20, 2012
 
DMM NG U NGUYEN^~ TAN^' DUNG~ SENSITIVE SUCKER

MAY^` GRAU GRAU AS MY DOG ...

MAY^` BU' CON CAC. thang` PETER SUZUKI

MAY^` LIEM^' DIT' CUA? TAO

YOU ARE A BABOONS KINGDONG NG U NGUYEN^~ TAN^' DUNG~

YOU FIGHT FOR A SHHIT JEALOUS !!!

YOU EAT BOGEY... D . C . D . M . M NG U NGUYEN^~ TAN^' DUNG~

MAY^` ChI? LA` MOT^. thang` NG U CHO' DIEN^ GANH TI. TIET^. NOC...

HAHAHAHAHAHAHAHAAAAAAAAAA ...

Oh Oh MAY^` Di THAILAND Di DE^? DOI^? DIA. CHI? IP ADDRESS ...

DM TAO DUI ChU' TAO CUNG~ CON` THAY^' MO` MO` NGON HON MAY^' thang` MAT' HI'...

HAHAHAHAHAHAHAAAAAAAAA ...
THAI A SS SIDA VAN YPHUNG

UK

|
Report Abuse
|
Judge it!
|
#43
Jul 21, 2012
 
NhUNG~ HANG. CHOOO' DOI' LONG^ MI BAC. Di DiT. CHUA` TOI^' NGAY`...

OHOHOHOHOHAHAHAHAHAHAAAA ...
SIDAVANYPHUNGANC UTTOINGAY

UK

|
Report Abuse
|
Judge it!
|
#44
Jul 21, 2012
 
AN CHUC O NhO` CAI' CON DI? ME. thang` DiT. BO' TIEN SU CHA MAY^` MAT' HIII' NO^ LE^. TROI SONG LAC CHO. BAC' KhY` LIEN XO^ NGUYEN^~ VAN CHOOOO' MO? HO^ AN CUT' CON MOT'!!!

TAO DiT. thang` BO' TIEN SU CHA MAY^` iA? RA CAI' thang` ONG CO^' NOI. MAY^` CHOI CON CHO' GHE? iA? RA CAI' thang` CHA MAY^` CHOI CON BOOOO` iA? RA MAY^` MAY^` PHAI? GOI. TAO la` BA` CO^' TO^? TIEN SU CHA MAY^` NGHE CHUA thang` SUC' VAT^. BAC' KY` UKRAINA PhAN THIET' IP DZOM? Hanoi, Vietnam ...

DMM BO' LAO' TAO NHET' DAU^` CAI' thang` CHA MAY^` VAO` DiT' CUT' CUA? TAO CHO MAY^` CHET' CHA MAY^` DO^` CHOOO' DE? BOOO` DE~...

OOOOOHOHOHOHOHOHOOOOOO ...

DiT. CON Di? ME. MAY^` thang` NO^ LE^. BAC' KhY` BU' CAC. DZA DEN !!!

POOH SHHIT RUSSIAN BAC' KhI`!!!

CAM^ MO? LAI. thi` TAO iA? CUT' CHAY? RA CHO MAY^` CHAP' DMM NO^ LE^. BAC' KhY` KOREA !!!

MAY^` COMMENT SAU TAO la` MAY^` CHET' CAI' thang` DIT. BO' TIEN SU CHA CA? DONG` HO. MAY^` LUON^ DAY^' thang` SUC' VAT^. BAC' KhY` UKRAINA AN CUT' TAO DEO' DOA. MAY^` DAU^ thang` SUC' VAT^. MO? HO^ XI` GHE~ LA MAU^ TRAN^` ThI. LAI CHOOOO' SPONGEBOB !!!
SIDAVAYPHUNGANCU TTOINGAY

UK

|
Report Abuse
|
Judge it!
|
#45
Jul 22, 2012
 
GiVE CAI' thang` CHA CON Di? ME. MAY^` CHO thang` CHA CON Di? ME. MAY^` BUUUU' Di CON DI? DOI' DEAGU GRAU GRAU GRAU 24/24 !!!

DMM Ng U SIDA DEAGU MITSUAKI AN CUT TOI^' NGAY`!!!

MAY^` la` thang` TROI SONG LAC CHO. NAO` CHUI VE` LON^` CON DI? ME. MAY^` MA` GRAU GRAU GRAU ...

DMM TERRORIST AFGHANISTAN SIEMRIEP CHAU DOC^' CHOOO' NAU^~ DEAGU !!!

TAKE CAI CON CAC. thang` CHA MAY^` DEAGU CHO CON Di? ME. MAY^` BUUUU'!!!
SIDAVANYPHUNGANC UTTOINGAY

UK

|
Report Abuse
|
Judge it!
|
#46
Jul 22, 2012
 
GiVE CAI' thang` CHA CON Di? ME. MAY^` CHO thang` CHA CON Di? ME. MAY^` BUUUU' Di CON DI? DOI' DEAGU GRAU GRAU GRAU 24/24 !!!

DMM Ng U SIDA DEAGU MITSUAKI AN CUT TOI^' NGAY`!!!

MAY^` la` thang` TROI SONG LAC CHO. NAO` CHUI VE` LON^` CON DI? ME. MAY^` MA` GRAU GRAU GRAU ...

DMM TERRORIST AFGHANISTAN SIEMRIEP CHAU DOC^' CHOOO' NAU^~ DEAGU !!!

TAKE CON CAC. THUI' thang` CHA MAY^` DEAGU CHO CON Di? ME. MAY^` BUUUU'!!!
SIDAVANYPHUNGANC UTTOINGAY

UK

|
Report Abuse
|
Judge it!
|
#47
Jul 22, 2012
 
GiVE CAI' thang` CHA CON Di? ME. MAY^` CHO thang` CHA CON Di? ME. MAY^` BUUUU' Di CON DI? DOI' DEAGU GRAU GRAU GRAU 24/24 !!!

DMM Ng U SIDA DEAGU MITSUAKI AN CUT TOI^' NGAY`!!!

MAY^` la` thang` TROI SONG LAC CHO. NAO` CHUI VE` LON^` CON DI? ME. MAY^` MA` GRAU GRAU GRAU ...

DMM TERRORIST AFGHANISTAN SIEMRIEP CHAU DOC^' CHOOO' NAU^~ DEAGU !!!

TAKE CON CAC. THUI' thang` CHA MAY^` DEAGU CHO CON Di? ME. MAY^` BUUUU' Diii !!!

DMM KHUNG? BO^' DEAGU !!!

iA? VAO` MOM` MAY^` KANKUKOC DEAGU !!!
SIDAVANYPHUNGANC UTTOINGAY

UK

|
Report Abuse
|
Judge it!
|
#48
Jul 22, 2012
 
CUOI CUOC DOI CAI CON Di? ME. MAY^` CHOOO' GHE? XIN AN LAI CHOOO' NORTH CAROLINA POLLISH DMM QUEN^ MAC QUAN^` CAI' CON CHOOO' Di? LONG^ HEO DO THAI' HOI HANH` LIEN SO DMM QUA KAMPUCHEA KIEM^' CUT' AN COI~ TRUONG^` CHONG^` NHONG^~ in SIHANOUK VILLE LUON ChU' LOI' GI` QUAN^`...

DM CAI' HANG. CAI' BANG AN GIUT AN CAP' RACH' RUOI' LIEN SO DZO THAI' THUI' KANKUKO CUA? MAY^` TG NAY^` AI CON` LA. GI` DM TAY3 LO^ CHET^' DOI'... 3 LO^ CHET^' DOI'... DOI' DOI' DOI' QUA' LA` DOI' KANKUKOC^' DEAGU MITSUAKI SHIOGO DMM ...

DO^` CUOI CUOC DOI CAI CON Di? ME. MAY^` CHOOO' GHE? XIN AN LAI CHOOO' NORTH CAROLINA POLLISH DMM QUEN^ MAC QUAN^` CAI' CON CHOOO' Di? LONG^ HEO DO THAI' HOI HANH` LIEN SO DMM QUA KAMPUCHEA KIEM^' CUT' AN COI~ TRUONG^` CHONG^` NHONG^~ in SIHANOUK VILLE LUON ChU' LOI' GI` QUAN^`...

DM CAI' HANG. CAI' BANG AN GIUT AN CAP' RACH' RUOI' LIEN SO DZO THAI' THUI' KANKUKO CUA? MAY^` TG NAY^` AI CON` LA. GI` DM TAY3 LO^ CHET^' DOI'... 3 LO^ CHET^' DOI'... DOI' DOI' DOI' QUA' LA` DOI' KANKUKOC^' DEAGU MITSUAKI SHIOGO DMM ...

MAY^` la` HANG. NO^ LE^. CHET^' DOI' KANKUKO AN CUT' CHO' DOI' DZO THAI' COMMUNIST LIEN SO^...
SIDAVANYPHUNGANC UTTOINGAY

UK

|
Report Abuse
|
Judge it!
|
#49
Jul 22, 2012
 
CUOI CUOC DOI CAI CON Di? ME. MAY^` CHOOO' GHE? XIN AN LAI CHOOO' NORTH CAROLINA POLLISH DMM QUEN^ MAC QUAN^` CAI' CON CHOOO' Di? LONG^ HEO DO THAI' HOI HANH` LIEN SO DMM QUA KAMPUCHEA KIEM^' CUT' AN COI~ TRUONG^` CHONG^` NHONG^~ in SIHANOUK VILLE LUON ChU' LOI' GI` QUAN^`...

DM CAI' HANG. CAI' BANG AN GIUT AN CAP' RACH' RUOI' LIEN SO DZO THAI' THUI' KANKUKO CUA? MAY^` TG NAY^` AI CON` LA. GI` DM TAY3 LO^ CHET^' DOI'... 3 LO^ CHET^' DOI'... DOI' DOI' DOI' QUA' LA` DOI' KANKUKOC^' DEAGU MITSUAKI SHIOGO DMM ...

DO^` CUOI CUOC DOI CAI CON Di? ME. MAY^` CHOOO' GHE? XIN AN LAI CHOOO' NORTH CAROLINA POLLISH DMM QUEN^ MAC QUAN^` CAI' CON CHOOO' Di? LONG^ HEO DO THAI' HOI HANH` LIEN SO DMM QUA KAMPUCHEA KIEM^' CUT' AN COI~ TRUONG^` CHONG^` NHONG^~ in SIHANOUK VILLE LUON ChU' LOI' GI` QUAN^`...

DM CAI' HANG. CAI' BANG AN GIUT AN CAP' RACH' RUOI' LIEN SO DZO THAI' THUI' KANKUKO CUA? MAY^` TG NAY^` AI CON` LA. GI` DM TAY3 LO^ CHET^' DOI'... 3 LO^ CHET^' DOI'... DOI' DOI' DOI' QUA' LA` DOI' KANKUKOC^' DEAGU MITSUAKI SHIOGO DMM ...

MAY^` la` HANG. NO^ LE^. CHET^' DOI' KANKUKO AN CUT' CHO' DOI' DZO THAI' COMMUNIST LIEN SO^...

DMM ChOOO' DOI' KANKUKO VE^` CHUONG^` KANKUKO GRAU GRAU GRAU MAY^`!!!

Tell me when this thread is updated: (Registration is not required)

Add to my Tracker Send me an email

Type in your comments below
Name
(appears on your post)
Comments
Characters left: 4000

Please note by clicking on "Post Comment" you acknowledge that you have read the Terms of Service and the comment you are posting is in compliance with such terms. Be polite. Inappropriate posts may be removed by the moderator. Send us your feedback.

14 Users are viewing the Vietnam Forum right now

Search the Vietnam Forum:
Title Updated Last By Comments
Chinese tourists at Da Nang International Airpo... 5 min bach dang 3
Vietnam to audit former chief inspector 8 min bach dang 6
Bao dong khan cap ve Truong Sa (Jun '09) 16 min bach dang 164
Hiem hoa Trung Quoc xam lang! (Sep '07) 2 hr bach dang 434
TAO 4EVER 36TONSCAN'NAT'DAU^`NG U OPIUM NESTLE ... 3 hr JKAPNHUCTAIMU4CUIMIVANFPT 699
TAO NEW4EVER XE LU CAN'NAT'DAU^`NG U HO^MAT.NHU... 3 hr JKAPNHUCTAIMU4CUIMIVANFPT 579
PROFESSIONAL ROBBERY CHO' GlA` MAT^' DZAY. MUUU... 3 hr JKAPNHUCTAIMU4CUIMIVANFPT 16
•••
•••