KENYA A SS FACE VANYPHUNG

UK

#24 Jul 17, 2012
DO^` MAT. LO? DiT'

DI LAM` VIEC. Di thang` THAT^' NGHIEP^. Ng U VIETNAMESE NGUYEN^~ TAN^' DUNG~ AN CUT'...
KENYA A SS SIDA VANYPHUNG

UK

#25 Jul 17, 2012
DO^` MAT. LO? DiT'

DI LAM` VIEC. Di MAY^` thang` THAT^' NGHIEP^. Ng U VIETNAMESE MAT MAM^ NGUYEN^~ TAN^' DUNG~ AN CUT'...

MAY^` GRAU GRAU TRONG DAY^ la` NGHIEP^. CUA? MAY^` hah ???
KENYA A SS SIDA VANYPHUNG

UK

#26 Jul 17, 2012
PhA' THAI PHA' THAI ...

MOC' CON NIT' RA AN ...

OE... OE ...

OI' iA~

CoN SIDA Y PHUNG. va` CON thang` NGUYEN^~ TAN^' DUNG~ la` CHUYEN DE^` PHA' THAI ...
KENYA A SS SIDA NTANDUNG

UK

#27 Jul 18, 2012
ThAILAND la` CAI' CON KHUNG? BO^'!!!
KENYA A SS SIDA VANYPHUNG

UK

#28 Jul 18, 2012
DASH UR PROSTITUTE MA MA DANISH !!!

tao chi? co mot cau doi' voi' hang. SUC' VAT^. TRON^' NO. DEAGU SON JOON CHUL NGUYEN^~ TAN^' DUNG~ NHU MAY^` la`

DiT. CON ME. MAY^` thang` AN CAP' NGUYEN^~ TAN^' DUNG~ AN CUT' DEAGU SON JOON CHUL SALE OFF TELEPHONE SFONE MAY^` CHI? la` CONG. LONG^ SON' DUOI' LONG` BAN` CHAN^ DZINH' CUT' THUI' CUA? TAO , MAY^` CHI? LA` CONG. LONG^ NACH' NACH' HOI^ CUA? TAO MAY^`CHI? LA` CONG. LoNG^ LON^` THUI' WAC CUA? TAO 80000 NGAY` KHONG^ RUA? TAO DAP. DAP. DAP. TREN^ DAU^` MAY^` CUNG~ NHU DAU^` CAI' thang` CHA CUA? MAY^` TAN` MAT. KhONG^ NGOC^' DAU^` LEN NOI? BIET' CHUA MAY^. thang` MAT. LON^` KAMPUCHEA THAILAND CHOOOO'? GHE? NGUYEN^~ TAN^' DUNG~ AN CUT'

DMM WHEN TAO MUON NO. MA` TAO TRON^' NO. HeY PU SSY LIEING NGUYEN^~ TAN^' DUNG~ KEEP BLOOD in ITS MOUTH n THROW OUT to OTHERS AS ANIMAL TERRORIST !!!

MAY^` CO' CAI' LON^` JI`ma` MAY^` CHO MUON ???

DMM DOG DEAGU SON JOON CHUL NGUYEN^~ TAN^' DUNG~ DOG DEAGU MAY^` COMMENT SAU TAO THI MAY` AN CUT' TAO + CUT' CHO'+ CUT' HEO + CUT' BOOO`+ CUT' NGUA. FOREVER DEN^' BE^? BUNG. BANH MOM^` LO? MOM^` LONG MONG' va` CHET' DMM TERRORIST COCAIN INDOCHINA DA DEN KENYA THAILAND KAMPUCHEA NAU^? VIETNAM CARLSBERG DMM !!!

OHOHOHOHOHAHAHAHAHAAAAA ...

MAY^` la` 1 thang` NO^ LE^. CUA? DzO THAI' SHHIT JEWISH ISLAM BANA EDE^ STIENG CHA` CHA` CHA` MIEN MOI. COCAIN MYANMAR THAILAND LAOS VIETNAM !!!

DMM TERRORIST INDOCHINA !!!
KENYA A SS SIDA VANYPHUNG

UK

#29 Jul 18, 2012
DASH UR PROSTITUTE MA MA DANISH !!!

tao chi? co mot cau doi' voi' hang. SUC' VAT^. TRON^' NO. DEAGU SON JOON CHUL NGUYEN^~ TAN^' DUNG~ NHU MAY^` la`

DiT. CON ME. MAY^` thang` AN CAP' NGUYEN^~ TAN^' DUNG~ AN CUT' DEAGU SON JOON CHUL SALE OFF TELEPHONE SFONE MAY^` CHI? la` CONG. LONG^ SON' DUOI' LONG` BAN` CHAN^ DZINH' CUT' THUI' CUA? TAO , MAY^` CHI? LA` CONG. LONG^ NACH' NACH' HOI^ CUA? TAO MAY^`CHI? LA` CONG. LoNG^ LON^` THUI' WAC CUA? TAO 80000 NGAY` KHONG^ RUA? TAO DAP. DAP. DAP. TREN^ DAU^` MAY^` CUNG~ NHU DAU^` CAI' thang` CHA CUA? MAY^` TAN` MAT. KhONG^ NGOC^' DAU^` LEN NOI? BIET' CHUA MAY^. thang` MAT. LON^` KAMPUCHEA THAILAND CHOOOO'? GHE? NGUYEN^~ TAN^' DUNG~ AN CUT'

DMM WHEN TAO MUON NO. MA` TAO TRON^' NO. HeY PU SSY LIEING NGUYEN^~ TAN^' DUNG~ KEEP BLOOD in ITS MOUTH n THROW AWAY to OTHERS AS ANIMAL TERRORIST !!!

MAY^` CO' CAI' LON^` JI`ma` MAY^` CHO MUON ???

DMM DOG DEAGU SON JOON CHUL NGUYEN^~ TAN^' DUNG~ DOG DEAGU MAY^` COMMENT SAU TAO THI MAY` AN CUT' TAO + CUT' CHO'+ CUT' HEO + CUT' BOOO`+ CUT' NGUA. FOREVER DEN^' BE^? BUNG. BANH MOM^` LO? MOM^` LONG MONG' va` CHET' DMM TERRORIST COCAIN INDOCHINA DA DEN KENYA THAILAND KAMPUCHEA NAU^? VIETNAM CARLSBERG DMM !!!

OHOHOHOHOHAHAHAHAHAAAAA ...

MAY^` la` 1 thang` NO^ LE^. CUA? DzO THAI' SHHIT JEWISH ISLAM BANA EDE^ STIENG CHA` CHA` CHA` MIEN MOI. COCAIN GOLDEN TRIAGLE !!!

DMM CON CHOOO' DE? 3 KIEM^...
KENYA A SS MATNGUNTANDUNG

UK

#30 Jul 18, 2012
VIETNAM MAY^` thang` CHOOO' DOI' NGUYEN^~ TAN^' DUNG~ la` CONG. LONG^ DZAI' LONG^ NACH' LONG^ HANG' LONG^ DIT' LONG^ BAN` CHAN^ ThUI' CUA? DA DEN ...

DMM Di MAN^` VIEC. Di KHONG^ DUOC. LIEM' DIT' NGHE MAY^.!!!
THAI A SS SIDA VAN YPHUNG

UK

#31 Jul 18, 2012
de Ng U SUC' VAT^. NGUYEN^~ TAN^' DUNG~ Di BUUU' LON^` AN CUT' THUI' CUA? MIEN^ MOI. THAI' LAN !!!

HAHAHAHAHAHAHAAAAAA ...

DMM NO^ LE^. DZA DEN THICK LIPS COPYING THAILAND !!!
THAI A SS SIDA VAN YPHUNG

UK

#32 Jul 19, 2012
MAY^` GRAU GRAU GRAU nhu CON CAC. MOT. thang` GAY THUI' AN CUT' CHO'!!!

MAY^` la` thang` HEO MOI. SIDA KAMPUCHEA THAILAND FULRO NAU^? DEAGU in SIEMRIEP CHAU DOC^' CHOOO' AN CUT'

MAY^` SIDA BINH. LAU^. GIANG MAI CHET' CHAC'!!!
THAI A SS SIDA VAN YPHUNG

UK

#33 Jul 19, 2012
DMM CAI' thang` MAT. XAO. LON^` NGUYEN^~ TAN^' CHOOOO' DUNG~!!!

CAI' DO^` SIDA NAU^? CHAM` WAM` CHAU DOC^'!!!

MAY^` la` CHUI CAU^` TIEU^ CHU LICH SU? CAI' CON CAC. JI` DO^` AN CUOP' BANG 5 CAM ...

INDOCHINA la` UNDER WATER LINE of CHINA

ChINA iA? thi` THAILAND , LAOS , KAMPUCHEA , VIET CHOOO' NAU^? CHAU DOC^' CHOOO' CHAP'...
THAI A SS SIDA VAN YPHUNG

UK

#34 Jul 19, 2012
MAY^` AN CUOP' LA` MAY^` PHAI? DEM CUNG' CHO thang` CHA ONG CO^' NOI. MAY^` in KOREA TAIWAN THAILAND ...

MAY^` ma` KHONG^ CUNG' thi` CHUNG' NO' NHET' CAI' DAU^` CHO' CUA? MAY^` VAO` BON^` CAU^` TIEU^...

NGUYEN^~ TAN^' DUNG~ MAY^` la` thang` CHO' DIEN^

NGUYEN^~ TAN^' DUNG~ MAY^` la` thang` CHO' DIEN^

NGUYEN^~ TAN^' DUNG~ MAY^` la` thang` CHO' DIEN^

NGUYEN^~ TAN^' DUNG~ MAY^` la` thang` CHO' DIEN^

NGUYEN^~ TAN^' DUNG~ MAY^` la` thang` CHO' DIEN^

NGUYEN^~ TAN^' DUNG~ MAY^` la` thang` CHO' DIEN^

NGUYEN^~ TAN^' DUNG~ MAY^` la` thang` CHO' DIEN^

NGUYEN^~ TAN^' DUNG~ MAY^` la` thang` CHO' DIEN^

NGUYEN^~ TAN^' DUNG~ MAY^` la` thang` CHO' DIEN^

NGUYEN^~ TAN^' DUNG~ MAY^` la` thang` CHO' DIEN^

NGUYEN^~ TAN^' DUNG~ MAY^` la` thang` CHO' DIEN^

NGUYEN^~ TAN^' DUNG~ MAY^` la` thang` CHO' DIEN^

NGUYEN^~ TAN^' DUNG~ MAY^` la` thang` CHO' DIEN^

NGUYEN^~ TAN^' DUNG~ MAY^` la` thang` CHO' DIEN^

NGUYEN^~ TAN^' DUNG~ MAY^` la` thang` CHO' DIEN^

NGUYEN^~ TAN^' DUNG~ MAY^` la` thang` CHO' DIEN^

...

DMM DOI' LAM' ah ???

KOREAN TAIWANESE THAILAND KHONG^ CHIA CUT' CHO MAY^` CHAP' ah ???

DiT. CON ME. MAY^` O? CA` MAU ma` CHAMPA O? DAU^???
THAI A SS SIDA VAN YPHUNG

UK

#40 Jul 20, 2012
DM MAY^` JAPAN hah TAO CUNG? iA? VO^ MIENG. MAY^` LUON^...

CAI' DO^` CHO' DIEN^ ChOI Di? NAO. PHA' THAI VO^ DAO. DUC'...
NgUNTANDUNG ANCUT TOINGAY

UK

#41 Jul 20, 2012
DMM NG U NGUYEN^~ TAN^' DUNG~ SENSITIVE SUCKER

MAY^` GRAU GRAU AS MY DOG ...

MAY^` BU' CON CAC. thang` PETER SUZUKI

MAY^` LIEM^' DIT' CUA? TAO

YOU ARE A BABOONS KINGDONG NG U NGUYEN^~ TAN^' DUNG~

YOU FIGHT FOR A SHHIT JEALOUS !!!

YOU EAT BOGEY... D . C . D . M . M NG U NGUYEN^~ TAN^' DUNG~

MAY^` ChI? LA` MOT^. thang` NG U CHO' DIEN^ GANH TI. TIET^. NOC...

HAHAHAHAHAHAHAHAAAAAAAAAA ...

Oh Oh MAY^` Di THAILAND Di DE^? DOI^? DIA. CHI? IP ADDRESS ...

DM TAO DUI ChU' TAO CUNG~ CON` THAY^' MO` MO` NGON HON MAY^' thang` MAT' HI'...

HAHAHAHAHAHAHAAAAAAAAA ...
THAI A SS SIDA VAN YPHUNG

UK

#43 Jul 21, 2012
NhUNG~ HANG. CHOOO' DOI' LONG^ MI BAC. Di DiT. CHUA` TOI^' NGAY`...

OHOHOHOHOHAHAHAHAHAHAAAA ...
SIDAVANYPHUNGANC UTTOINGAY

UK

#44 Jul 21, 2012
AN CHUC O NhO` CAI' CON DI? ME. thang` DiT. BO' TIEN SU CHA MAY^` MAT' HIII' NO^ LE^. TROI SONG LAC CHO. BAC' KhY` LIEN XO^ NGUYEN^~ VAN CHOOOO' MO? HO^ AN CUT' CON MOT'!!!

TAO DiT. thang` BO' TIEN SU CHA MAY^` iA? RA CAI' thang` ONG CO^' NOI. MAY^` CHOI CON CHO' GHE? iA? RA CAI' thang` CHA MAY^` CHOI CON BOOOO` iA? RA MAY^` MAY^` PHAI? GOI. TAO la` BA` CO^' TO^? TIEN SU CHA MAY^` NGHE CHUA thang` SUC' VAT^. BAC' KY` UKRAINA PhAN THIET' IP DZOM? Hanoi, Vietnam ...

DMM BO' LAO' TAO NHET' DAU^` CAI' thang` CHA MAY^` VAO` DiT' CUT' CUA? TAO CHO MAY^` CHET' CHA MAY^` DO^` CHOOO' DE? BOOO` DE~...

OOOOOHOHOHOHOHOHOOOOOO ...

DiT. CON Di? ME. MAY^` thang` NO^ LE^. BAC' KhY` BU' CAC. DZA DEN !!!

POOH SHHIT RUSSIAN BAC' KhI`!!!

CAM^ MO? LAI. thi` TAO iA? CUT' CHAY? RA CHO MAY^` CHAP' DMM NO^ LE^. BAC' KhY` KOREA !!!

MAY^` COMMENT SAU TAO la` MAY^` CHET' CAI' thang` DIT. BO' TIEN SU CHA CA? DONG` HO. MAY^` LUON^ DAY^' thang` SUC' VAT^. BAC' KhY` UKRAINA AN CUT' TAO DEO' DOA. MAY^` DAU^ thang` SUC' VAT^. MO? HO^ XI` GHE~ LA MAU^ TRAN^` ThI. LAI CHOOOO' SPONGEBOB !!!
SIDAVAYPHUNGANCU TTOINGAY

UK

#45 Jul 22, 2012
GiVE CAI' thang` CHA CON Di? ME. MAY^` CHO thang` CHA CON Di? ME. MAY^` BUUUU' Di CON DI? DOI' DEAGU GRAU GRAU GRAU 24/24 !!!

DMM Ng U SIDA DEAGU MITSUAKI AN CUT TOI^' NGAY`!!!

MAY^` la` thang` TROI SONG LAC CHO. NAO` CHUI VE` LON^` CON DI? ME. MAY^` MA` GRAU GRAU GRAU ...

DMM TERRORIST AFGHANISTAN SIEMRIEP CHAU DOC^' CHOOO' NAU^~ DEAGU !!!

TAKE CAI CON CAC. thang` CHA MAY^` DEAGU CHO CON Di? ME. MAY^` BUUUU'!!!
SIDAVANYPHUNGANC UTTOINGAY

UK

#46 Jul 22, 2012
GiVE CAI' thang` CHA CON Di? ME. MAY^` CHO thang` CHA CON Di? ME. MAY^` BUUUU' Di CON DI? DOI' DEAGU GRAU GRAU GRAU 24/24 !!!

DMM Ng U SIDA DEAGU MITSUAKI AN CUT TOI^' NGAY`!!!

MAY^` la` thang` TROI SONG LAC CHO. NAO` CHUI VE` LON^` CON DI? ME. MAY^` MA` GRAU GRAU GRAU ...

DMM TERRORIST AFGHANISTAN SIEMRIEP CHAU DOC^' CHOOO' NAU^~ DEAGU !!!

TAKE CON CAC. THUI' thang` CHA MAY^` DEAGU CHO CON Di? ME. MAY^` BUUUU'!!!
SIDAVANYPHUNGANC UTTOINGAY

UK

#47 Jul 22, 2012
GiVE CAI' thang` CHA CON Di? ME. MAY^` CHO thang` CHA CON Di? ME. MAY^` BUUUU' Di CON DI? DOI' DEAGU GRAU GRAU GRAU 24/24 !!!

DMM Ng U SIDA DEAGU MITSUAKI AN CUT TOI^' NGAY`!!!

MAY^` la` thang` TROI SONG LAC CHO. NAO` CHUI VE` LON^` CON DI? ME. MAY^` MA` GRAU GRAU GRAU ...

DMM TERRORIST AFGHANISTAN SIEMRIEP CHAU DOC^' CHOOO' NAU^~ DEAGU !!!

TAKE CON CAC. THUI' thang` CHA MAY^` DEAGU CHO CON Di? ME. MAY^` BUUUU' Diii !!!

DMM KHUNG? BO^' DEAGU !!!

iA? VAO` MOM` MAY^` KANKUKOC DEAGU !!!
SIDAVANYPHUNGANC UTTOINGAY

UK

#48 Jul 22, 2012
CUOI CUOC DOI CAI CON Di? ME. MAY^` CHOOO' GHE? XIN AN LAI CHOOO' NORTH CAROLINA POLLISH DMM QUEN^ MAC QUAN^` CAI' CON CHOOO' Di? LONG^ HEO DO THAI' HOI HANH` LIEN SO DMM QUA KAMPUCHEA KIEM^' CUT' AN COI~ TRUONG^` CHONG^` NHONG^~ in SIHANOUK VILLE LUON ChU' LOI' GI` QUAN^`...

DM CAI' HANG. CAI' BANG AN GIUT AN CAP' RACH' RUOI' LIEN SO DZO THAI' THUI' KANKUKO CUA? MAY^` TG NAY^` AI CON` LA. GI` DM TAY3 LO^ CHET^' DOI'... 3 LO^ CHET^' DOI'... DOI' DOI' DOI' QUA' LA` DOI' KANKUKOC^' DEAGU MITSUAKI SHIOGO DMM ...

DO^` CUOI CUOC DOI CAI CON Di? ME. MAY^` CHOOO' GHE? XIN AN LAI CHOOO' NORTH CAROLINA POLLISH DMM QUEN^ MAC QUAN^` CAI' CON CHOOO' Di? LONG^ HEO DO THAI' HOI HANH` LIEN SO DMM QUA KAMPUCHEA KIEM^' CUT' AN COI~ TRUONG^` CHONG^` NHONG^~ in SIHANOUK VILLE LUON ChU' LOI' GI` QUAN^`...

DM CAI' HANG. CAI' BANG AN GIUT AN CAP' RACH' RUOI' LIEN SO DZO THAI' THUI' KANKUKO CUA? MAY^` TG NAY^` AI CON` LA. GI` DM TAY3 LO^ CHET^' DOI'... 3 LO^ CHET^' DOI'... DOI' DOI' DOI' QUA' LA` DOI' KANKUKOC^' DEAGU MITSUAKI SHIOGO DMM ...

MAY^` la` HANG. NO^ LE^. CHET^' DOI' KANKUKO AN CUT' CHO' DOI' DZO THAI' COMMUNIST LIEN SO^...
SIDAVANYPHUNGANC UTTOINGAY

UK

#49 Jul 22, 2012
CUOI CUOC DOI CAI CON Di? ME. MAY^` CHOOO' GHE? XIN AN LAI CHOOO' NORTH CAROLINA POLLISH DMM QUEN^ MAC QUAN^` CAI' CON CHOOO' Di? LONG^ HEO DO THAI' HOI HANH` LIEN SO DMM QUA KAMPUCHEA KIEM^' CUT' AN COI~ TRUONG^` CHONG^` NHONG^~ in SIHANOUK VILLE LUON ChU' LOI' GI` QUAN^`...

DM CAI' HANG. CAI' BANG AN GIUT AN CAP' RACH' RUOI' LIEN SO DZO THAI' THUI' KANKUKO CUA? MAY^` TG NAY^` AI CON` LA. GI` DM TAY3 LO^ CHET^' DOI'... 3 LO^ CHET^' DOI'... DOI' DOI' DOI' QUA' LA` DOI' KANKUKOC^' DEAGU MITSUAKI SHIOGO DMM ...

DO^` CUOI CUOC DOI CAI CON Di? ME. MAY^` CHOOO' GHE? XIN AN LAI CHOOO' NORTH CAROLINA POLLISH DMM QUEN^ MAC QUAN^` CAI' CON CHOOO' Di? LONG^ HEO DO THAI' HOI HANH` LIEN SO DMM QUA KAMPUCHEA KIEM^' CUT' AN COI~ TRUONG^` CHONG^` NHONG^~ in SIHANOUK VILLE LUON ChU' LOI' GI` QUAN^`...

DM CAI' HANG. CAI' BANG AN GIUT AN CAP' RACH' RUOI' LIEN SO DZO THAI' THUI' KANKUKO CUA? MAY^` TG NAY^` AI CON` LA. GI` DM TAY3 LO^ CHET^' DOI'... 3 LO^ CHET^' DOI'... DOI' DOI' DOI' QUA' LA` DOI' KANKUKOC^' DEAGU MITSUAKI SHIOGO DMM ...

MAY^` la` HANG. NO^ LE^. CHET^' DOI' KANKUKO AN CUT' CHO' DOI' DZO THAI' COMMUNIST LIEN SO^...

DMM ChOOO' DOI' KANKUKO VE^` CHUONG^` KANKUKO GRAU GRAU GRAU MAY^`!!!

Tell me when this thread is updated:

Subscribe Now Add to my Tracker

Add your comments below

Characters left: 4000

Please note by submitting this form you acknowledge that you have read the Terms of Service and the comment you are posting is in compliance with such terms. Be polite. Inappropriate posts may be removed by the moderator. Send us your feedback.

Vietnam Discussions

Title Updated Last By Comments
Vietnam plans to reserve up to 1.5 mln tons of oil 19 min bogey eater 3
3rd Russian submarine arrives in Vietnam 52 min nguy ac on 107
TAO 4REVER 36TONSCAN'NAT'DAU^` NG U NETHERLANDS... 5 hr NHUCAPKAUSIELM3KY... 213
TAO NEW 4EVER XE LU CAN'NAT'DAU^`NG U HO^MAT.NH... 5 hr NHUCAPKAUSIELM3KY... 368
CoN ROTTEN ARMPITS GERMAN KHMER 3 KIEM^. THU LI... 5 hr NHUCAPKAUSIELM3KY... 214
In chilly Hanoi, Vietnam, US welcome burgeoning... 5 hr NHUCAPKAUSIELM3KY... 82
YUON LE VIET.NAM ARE NOT PIRATES THAILAND ROBBE... 5 hr NHUCAPKBBCLIM3KYC... 154
More from around the web