trung quoc dang mua chuoc cac nuoc giap gioi Vietnam de bao vay vietnam nhu thoi Polpot?