LOI? TAI. CoN Di? GIA` MARGRETHE MUT' CAC. ThUI' KIZUSU PETER ...

Posted in the Vietnam Forum

KISUZUiASDAVANYP HUNANCUT

UK

#1 Jul 29, 2012
PETER SUZUKI DiT. DiT. PHACK CAI' thang` CHA CoN Di? ME. MAY^` DU. MAY^` BA CHA CON ChONG` VO. MAY^` DU. DEO' LAN^~ NHAU PETER SUZU KIKI TA RO^ VIET. THUONG` VAN^ KhUNG` SIDA Y PhUNG. NG~ CHANH' CHOOO' TIN' CHA CUA? thang` MAT. MAM^ NG~ TAN^' DUNG~ AN CUT'...

OOOOHAHAHAHAHAHAHAHAHAAAAA ...

DMM LIEM' LoN^` TAO EVERY SECOND hah MAY^. CoN CHOOO' GOM` SI` KE MA TI' VIET. ThUONG`...

MAY^` la` CONG. LoNG^ NACH' LoNG^ HANG' LoNG^ LoN^` LoNG^ DiT' LoNG^ CHAN, LoNG^ SON' DUOI' LoNG` BAN` CHAN CUA? TAO BIT' CHUA MAY^. CoN CHOOO' Di? VAN^ KHUNG` LAI XUC' VAT. VIET. ThUONG`!!!

MUN' AN CUT' NUA? KhONG^ CON DMM VIET CU LI SI` KE EEEEEE^' AUSSIE CARLSBERG ...
SUKIZUiASIDAVANY PHUNANCUT

UK

#2 Jul 29, 2012
PETER SUZUKI DiT. DiT. PHACK CHOI LO^? DiT' TUN~ TUN~ TUN~ LOI` CUT' RA CAI' thang` CHA CoN Di? ME. MAY^` DU. MAY^` BA CHA CON ChONG` VO. MAY^` DU. DEO' LAN^~ NHAU PETER SUZU KIKI TA RO^ VIET. THUONG` VAN^ KhUNG` SIDA Y PhUNG. NG~ CHANH' CHOOO' TIN' CHA CUA? thang` MAT. MAM^ NG~ TAN^' DUNG~ AN CUT'...

OOOOHAHAHAHAHAHAHAHAHAAAAA ...

DMM LIEM' LoN^` TAO EVERY SECOND hah MAY^. CoN CHOOO' GOM` SI` KE MA TI' VIET. ThUONG`...

MAY^` la` CONG. LoNG^ NACH' LoNG^ HANG' LoNG^ LoN^` LoNG^ DiT' LoNG^ CHAN, LoNG^ SON' DUOI' LoNG` BAN` CHAN CUA? TAO BIT' CHUA MAY^. CoN CHOOO' Di? VAN^ KHUNG` LAI XUC' VAT. VIET. ThUONG`!!!

MUN' HUI? LoN^` NUA? KhONG^ CON DMM VIET CU LI SI` KE EEEEEE^' AUSSIE CARLSBERG ...

DMM TRON^' DAU^ ChO THOAT' VIETCONG ChO' VIET TAN !!!

MAY^` ChI? DANG' la` 1 CUC. CUT' THUI' CUA? TAO ...

LoLZ ...

DM TAO DZI' ChA CON MAY^` CHUI VO LO^? CONG^' chu' MAY^` XAO. LON^` VOI' TAO hah ...

DMM ChIM MOI^` VO hah thang` CHOOO' SI` KE AUSSIE DRGUNZET ...
SUKIZUiASIDAVANY PHUNANCUT

UK

#3 Jul 29, 2012
PETER SUZUKI DiT. DiT. PHACK CHOI LO^? DiT' TUN~ TUN~ TUN~ LOI` CUT' RA CAI' thang` CHA CoN Di? ME. MAY^` DU. MAY^` BA CHA CON ChONG` VO. MAY^` DU. DEO' LAN^~ NHAU PETER SUZU KIKI TA RO^ VIET. THUONG` VAN^ KhUNG` SIDA Y PhUNG. NG~ CHANH' CHOOO' TIN' CHA CUA? thang` MAT. MAM^ NG~ TAN^' DUNG~ AN CUT'...

OOOOHAHAHAHAHAHAHAHAHAAAAA ...

DMM LIEM' LoN^` TAO EVERY SECOND hah MAY^. CoN CHOOO' GOM` SI` KE MA TI' VIET. ThUONG`...

MAY^` la` CONG. LoNG^ NACH' LoNG^ HANG' LoNG^ LoN^` LoNG^ DiT' LoNG^ CHAN, LoNG^ SON' DUOI' LoNG` BAN` CHAN CUA? TAO BIT' CHUA MAY^. CoN CHOOO' Di? VAN^ KHUNG` LAI XUC' VAT. VIET. ThUONG`!!!

MUN' HUI? LoN^` NUA? KhONG^ CON DMM VIET CU LI SI` KE EEEEEE^' AUSSIE CARLSBERG ...

DMM TRON^' DAU^ ChO THOAT' VIETCONG ChO' VIET TAN VIET ThUONG`!!!

MAY^` ChI? DANG' la` 1 CUC. CUT' THUI' CUA? TAO ...

OOOOHOHOHOHOHOHOHOOOOOO ...

DM TAO DZI' ChA CON MAY^` CHUI VO LO^? CONG^' chu' MAY^` XAO. LON^` VOI' TAO hah ...

MAY^` AN CUT' CUA? CoN CHOOO' SI` KE EEEEEE^' LONG^ HEO CARLSBERG MAT. GO` REP^. DE^? NO' KHONG^ DAP^. NAT' CAI' GAO' CHOOO' ChIT' CHA MAY^` PHAI? KhONG^ thang` HEN` MAT. ViET. ThUONG`???
SUKIZUiASIDAVANY PHUNANCUT

UK

#5 Jul 29, 2012
RUSSIA to VIETNAM

CO' MA` ChOI CHUA` LoN^` Ng U PU SSY AN TROM^. JAPANESE !!!

BI. LIEN SO^ ChOI CHUA` HET' MAY^' CAI' DAO? KURIL ROI` BAY^ JO` BAN' CAI' QUA ChOI CHUA` LoN^` Ng U JAPANESE BU' CAC. THUI' VIETNAM LUON...

O? BEN NHUT. DEO' CO' CAI' JI` DE^? BAN' DAU^ BAY^ JO` MOOO` QUA VIETNAM DE^? AN CAP' XoNG BAN' MIEN^~ PHI' MIEN^~ SAO DUOC. CHO BUUU' CAC...
SUKIZUiASIDAVANY PHUNANCUT

UK

#6 Jul 29, 2012
TERRORIST MUSLIM JEWS JAPANESE PERSIAN AfGHANISTAN NAU^? CHAU^ DOC^' COCAIN CARLSBERG SIEMRIEP. SET in TOKYO ...

COMPLETELY GAMBLERS ChAY^ LUOI` LAO DONG^. ChI? MUN' LAM` Di~ LAY^' TRAI ChOI VIGARA ...
SUKIZUiASIDAVANY PHUNANCUT

UK

#7 Jul 30, 2012
TERRORIST MUSLIM JAPANESE PERSIAN AfGHANISTAN NAU^? CHAU^ DOC^' SIEMRIEP. SET in RAU^ MEP' RAU^ MOM` RAU^ RIA XOM^` XOAM` CHA` VA` INDO ...

LA` LoAI` KHUNG? BO^' DEO BAM'

JOIN CAI' thang` CHA CoN Di? ME. MAY^` HEO MOI. CHA` VA` SI` KE EEEEEE^' CARLSBERG ThEM` BU' SUZU KAC..
SUKIZUiASIDAVANY PHUNANCUT

UK

#8 Jul 30, 2012
TAO LIVING JAPAN O? DAU^ CAI' DU. MA' MAY^` thang` CHO' DOI' SUZU KAC. AN CUT' SLAVES VIETCONG...

DMM ChO TIEN` TAO LAY. DUOI' LoN^` TAO LAY. LEN^ NAN NI? i? OI^ TAO O? TAO CUNG~ DEO' THEM` O? NUA? ma` DMM BO^' LAO'...

OOOOHOHOHOHOHOHAHAHAHAAAAA ...

DMM GET OUT thang` SUC' VAT. KHUNG? BO^' AfGHANISTAN NAU^? ChAU^ DOC' ChOOO'

DU. MA' MAY^` FBI SE? TO' MAY^` TRONG NAY MAI MAY^` O? JAPAN DE^? MAY^` BAN' SI` KE MA TI' AN CAP' TIEN` CUA? NGUOI` TA DEM Di TAY` TRO. CHO KHUNG? BO^' DA DEN MUSLIM NAU^? AfGHANISTAN ChAU DOC^' SOMALI AO' DO? THAI' LAN ... DE^? GIET' HAI. NHUNG? NGUOI` LUONG THIEN. CHU' MAY^` LA` CAI' DEO' Ji` hah thang` MIENG. MEO'!!!

MAY^` la` CAI' thang` CHOOO' GHIEN` AN CUT' THUI' CUA? TAO 24/7/365 NGAY` TRONG DAY^...

DMM CAI' DO^` CU LI NGHEO` LO^? DiT' AN CUT' KhONG CO' TIEN` thi` CUT' ME. MAY^` Di thang` LON^` TAM^ HON^` CHOOO' GHE~

JAPAN MAY^` la` DOG , la` KHUNG? BO^' la` Di? DiEM^' la` XAO. LON^` BAN' XI` KE MA TI' BAN' DO^` DZOM? TRON^. CUT' thi` TAO NOI' KHUNG? BO^' la` Di? DiEM^' la` XAO. LON^` BAN' XI` KE MA TI' BAN' DO^` DZOM? TRON^. CUT' QUA DAY^ BU' CAI' LON^` CUA? TAO DAY^ thang` CHOOO'!!!

JEWS VIET TAN CAThOLIC BECKENHAM TA RO^ AC. SO^ HEAD WAS A DOG ... JEWS VIET TAN CAThOLIC BECKENHAM CARLSBERG MIENG. MEO' TA RO^ AC. SO^ MIDDLE BODY WAS A Ng U Ng U ng U NGUC. QUAN^` QUE` AN CUT' CHOOO' DO THAI' THUI' JEWS VIET TAN CAThOLIC BECKENHAM CARLSBERG MIENG. MEO' TA RO^ AC. SO^ UNDER PART OF THE BODY WAS A DOG ... HEAD DOG ,,, TAIL DOG,,so that is why JEWS VIET TAN CAThOLIC BECKENHAM TA RO^ AC. SO^ MIENG. MEO' ALWAYS LICKING HEMORRHOID ARSS MUT' LoN^` THUI' CoN MOT'...

HAHAHAHAHAHAAAAAAAAAA ...

DMM thang` KHUNG? BO^' CHAU DOC^' CHOOO' FPT BO. DiT' LIEM' DiT' hah MAY^. DO^` thang` CHOOO'!!!

CUT' ME. MAY^` RA KHOI? DAY^ NGHE MAY^...

DM MAY^` la` CAI' thang` CHOOO' DOI' BUU' LoN^` THUI' CON MOT' SHHIT MEKONG !!!

CAI' ThU' NGHEO` LO^? DiT' Ng U Ng U Ng U NGUC. QUAN^` QUE` UONG' MAU' LoN^` CHOOOO' DE? NHU MAY^` KHONG^ DANG' HUI? NACH' HOI^ CUA? TAO ...

LoLZ ...

DMM NAU^? ChAU DOC^' ChOOO' MUSLIM AfGHANISTAN DOAN` TNCS HO^` ChOOO' MINH BAN' SI` KE BAO CAO SU VIGARA EXIM LoN^`...

OOOOHOHOHOHOHHOOOOOOO ...
SUKIZUiASIDAVANY PHUNANCUT

UK

#9 Jul 30, 2012
CoN` MAY^` TALK nhu CAI' LO^? LoN^` CUA? TAO !!!

OOOOHOHOHOHOHAHAHAHAAAA ...

HA? MA` ChO^? NAO` CO' CAI' LoN^` THUI' CUA? TAO la` CO' CAI' MO? HO^ CHOOO' MOT' 3 KIEM^. CUA? MAY^` OPEN WIDELY O? DUOI' DE^? CHO` HUNG' KE LON^` TAO CHAY? RA UONG' UC. UC. UC...

EXIM EXIM E^ LoN^` E^ LoN^`...

MAY^` CO' CAI' LoN^` Ji` XUAT' NHAP KhAU?

SI` KE MA TI' hah ???

DO^` AN CAP'!!!

ChA CoN MAY^` MUN' Di QUA NUOC' NGOAI` ChI? DE^? AN CAP' AN TROM. CUA? NGUOI` TA BON` RUT' DEM VE` ChO CON Di? ME. thang` CHA MAY^` HEO MOI. AN o? NAU^? CHAU DOC^' AfGHANISTAN AN XoNG RUNG? MO? Di KHUNG~ BOOOO^'...

AI XUAT NHAP KHAU MAY^` ma` MAY^` NHAP hah MAY^. CONG SAN? CHOOOO'???

MAY^` la` CAI' DO^` CHOOO' VIETCONG SHHIT MEKONG TAY^ NINH BEN' TE CAN^` GIUOC. LAP' VOOO` DONG` ThAP' CHAU DOC^' ChOOO'... chu' thang` NAO` ma` MAY^` NGAM^. MAU' PHUN NGUOI`...

DM VIETCONG NOI` NGAM^. MAU' PhUN NGUOI` LUA` DAO? NGUOI` LUONG THIEN...

DM MAY^` NGAM^. MAU' PHUN TAO hah DAP^. iA? VO MIENG. MAY^` ChIT' CoN Di? ME. MAY^` LUON chu' SO MAY^` hah ...

MAY^` la` DO^` CHOOO' CA? DZONG` HO. GIA DINH` MAY^` la` KE? XAU^' KE? GIAN VO^ LOAI...

CHANGE CAI' thang` CHA MAY^` DU. MA' MAY^`...

JAPAN CAI' LoN^` CUA? TAO ...

TAO O? JAPAN O? DAU^

TOI' NGAY JAPAN JAPAN JAPAN CAI' DU. CON Di? BA` NOI. CHA MAY^`...

CAI' thU' JAPAN CHOOO' nhu MAY^` hah TAO iA? TREN^ DAU^` MAY^` DO^` AN BAM'...

MAY^` thi` CHI? CO' AN BAM' AN CAP' AN TROM^. AN CUT'!!!
dit con me may

Hanoi, Vietnam

#10 Jul 30, 2012
japan ia vao mom may!!
SUKIZUiASIDAVANY PHUNANCUT

UK

#11 Jul 30, 2012
TAO iA? VAO` MOM` CON CHOOO' GHE? DOI' CHO' CHET' JAPAN va` CON CHO' GHE? DOI' CHO' CHET' JAPAN CHAP' CHAP' CHAP' XONG TIEU^ HOA' thi` LAI. iA? VAO` CAI' MOM` MO? HO^ nhu MO? CON CHO' LIEM' DIT' NINH. BO. QUY` GOI^' KHOM LUNG VO^ LIEM SI~ MAT. DZAY^` KHONG^ BIT' NHUC. BAC' KY` CHO' CONG. SAN? VIETNAM FPT CUA? MAY^`...

WAKARU~???

DMM DO^` Ng U CHOOO' CHET' DOI' cua? JPN !!!

OOOOHOHOHOHOHOOOOO ...
SUKIZUiASIDAVANY PHUNANCUT

UK

#12 Jul 30, 2012
TAO iA? VAO` MOM` CON CHOOO' GHE? DOI' CHO' CHET' JAPAN va` CON CHO' GHE? DOI' CHO' CHET' JAPAN CHAP' CHAP' CHAP' XONG TIEU^ HOA' thi` LAI. iA? VAO` CAI' MOM` MO? HO^ nhu MO? CON CHO' LIEM' DIT' NINH. BO. QUY` GOI^' KHOM LUNG VO^ LIEM SI~ MAT. DZAY^` KHONG^ BIT' NHUC. BAC' KY` CHO' CONG. SAN? VIETNAM FPT CUA? MAY^`...

WAKARU~???

DMM DO^` Ng U CHOOO' CHET' DOI' cua? JPN !!!

OOOOHOHOHOHOHOHAHAHAHAAAA ...

D C D M M MAD DOG VIETTAN FPT HUNGRY VIET THUONG` DOG COCAIN AUSSIE COMMUNIST GERMANY EAT NIPPON SIDA SHHIT 24/24/365 ...

CU TEO CAI' thang` CHA MAY^` CHOOOO' EEEEEEE^' AUSSIE GERMANY SI` KE MA TUY' VIETTAN VIET ThUONG` VXQ BU' CAC...

ThAY VI` MAY^` HAY? KIEM' VIEC. JI` LUONG THIEN. ma` LAM` DUNG` VAO` DAY^ GRAU GRAU AN CAP' BAN' SI` KE va` BU' CAC. NUA? NHUC. LAM'...

DO' la` MOT. LOI` KHUYEN TAO DANH` CHO CAI' LU? CHO' Ng U ChO' DOI' CONG. SAN? QUOC` TE` CUA? CHUNG' MAY^`...
SUKIZUiASIDAVANY PHUNANCUT

UK

#21 Jul 30, 2012
Do^` DZOM~ COMMUNIST JEWS AUSSIE
SUKIZUiASIDAVANY PHUNANCUT

UK

#27 Jul 31, 2012
GiUP CAI' LoN` ...
CHIPHEOiARACHAMA YNTANDUNG

UK

#28 Jul 31, 2012
XUAT THAN CHI' PHEO` BAN' TRON NUOI MOM^` CAI' thang` CHA MAY^` thang` MAT. LON^` NGUYEN^~ TAN^' DUNG~ AN CUT'

XUAT THAN CHI' PHEO` BAN' TRON NUOI MOM^` CAI' thang` CHA MAY^` thang` MAT. LON^` NGUYEN^~ TAN^' DUNG~ AN CUT'

XUAT THAN CHI' PHEO` BAN' TRON NUOI MOM^` CAI' thang` CHA MAY^` thang` MAT. LON^` NGUYEN^~ TAN^' DUNG~ AN CUT'

XUAT THAN CHI' PHEO` BAN' TRON NUOI MOM^` CAI' thang` CHA MAY^` thang` MAT. LON^` NGUYEN^~ TAN^' DUNG~ AN CUT'

XUAT THAN CHI' PHEO` BAN' TRON NUOI MOM^` CAI' thang` CHA MAY^` thang` MAT. LON^` NGUYEN^~ TAN^' DUNG~ AN CUT'

XUAT THAN CHI' PHEO` BAN' TRON NUOI MOM^` CAI' thang` CHA MAY^` thang` MAT. LON^` NGUYEN^~ TAN^' DUNG~ AN CUT'

XUAT THAN CHI' PHEO` BAN' TRON NUOI MOM^` CAI' thang` CHA MAY^` thang` MAT. LON^` NGUYEN^~ TAN^' DUNG~ AN CUT'

XUAT THAN CHI' PHEO` BAN' TRON NUOI MOM^` CAI' thang` CHA MAY^` thang` MAT. LON^` NGUYEN^~ TAN^' DUNG~ AN CUT'

XUAT THAN CHI' PHEO` BAN' TRON NUOI MOM^` CAI' thang` CHA MAY^` thang` MAT. LON^` NGUYEN^~ TAN^' DUNG~ AN CUT'

XUAT THAN CHI' PHEO` BAN' TRON NUOI MOM^` CAI' thang` CHA MAY^` thang` MAT. LON^` NGUYEN^~ TAN^' DUNG~ AN CUT'

XUAT THAN CHI' PHEO` BAN' TRON NUOI MOM^` CAI' thang` CHA MAY^` thang` MAT. LON^` NGUYEN^~ TAN^' DUNG~ AN CUT'

XUAT THAN CHI' PHEO` BAN' TRON NUOI MOM^` CAI' thang` CHA MAY^` thang` MAT. LON^` NGUYEN^~ TAN^' DUNG~ AN CUT'

XUAT THAN CHI' PHEO` BAN' TRON NUOI MOM^` CAI' thang` CHA MAY^` thang` MAT. LON^` NGUYEN^~ TAN^' DUNG~ AN CUT'

XUAT THAN CHI' PHEO` BAN' TRON NUOI MOM^` CAI' thang` CHA MAY^` thang` MAT. LON^` NGUYEN^~ TAN^' DUNG~ AN CUT'

XUAT THAN CHI' PHEO` BAN' TRON NUOI MOM^` CAI' thang` CHA MAY^` thang` MAT. LON^` NGUYEN^~ TAN^' DUNG~ AN CUT'

XUAT THAN CHI' PHEO` BAN' TRON NUOI MOM^` CAI' thang` CHA MAY^` thang` MAT. LON^` NGUYEN^~ TAN^' DUNG~ AN CUT'

XUAT THAN CHI' PHEO` BAN' TRON NUOI MOM^` CAI' thang` CHA MAY^` thang` MAT. LON^` NGUYEN^~ TAN^' DUNG~ AN CUT'

XUAT THAN CHI' PHEO` BAN' TRON NUOI MOM^` CAI' thang` CHA MAY^` thang` MAT. LON^` NGUYEN^~ TAN^' DUNG~ AN CUT'

XUAT THAN CHI' PHEO` BAN' TRON NUOI MOM^` CAI' thang` CHA MAY^` thang` MAT. LON^` NGUYEN^~ TAN^' DUNG~ AN CUT'

XUAT THAN CHI' PHEO` BAN' TRON NUOI MOM^` CAI' thang` CHA MAY^` thang` MAT. LON^` NGUYEN^~ TAN^' DUNG~ AN CUT'

XUAT THAN CHI' PHEO` BAN' TRON NUOI MOM^` CAI' thang` CHA MAY^` thang` MAT. LON^` NGUYEN^~ TAN^' DUNG~ AN CUT'

XUAT THAN CHI' PHEO` BAN' TRON NUOI MOM^` CAI' thang` CHA MAY^` thang` MAT. LON^` NGUYEN^~ TAN^' DUNG~ AN CUT'

XUAT THAN CHI' PHEO` BAN' TRON NUOI MOM^` CAI' thang` CHA MAY^` thang` MAT. LON^` NGUYEN^~ TAN^' DUNG~ AN CUT'

XUAT THAN CHI' PHEO` BAN' TRON NUOI MOM^` CAI' thang` CHA MAY^` thang` MAT. LON^` NGUYEN^~ TAN^' DUNG~ AN CUT'

XUAT THAN CHI' PHEO` BAN' TRON NUOI MOM^` CAI' thang` CHA MAY^` thang` MAT. LON^` NGUYEN^~ TAN^' DUNG~ AN CUT'

XUAT THAN CHI' PHEO` BAN' TRON NUOI MOM^` CAI' thang` CHA MAY^` thang` MAT. LON^` NGUYEN^~ TAN^' DUNG~ AN CUT'

XUAT THAN CHI' PHEO` BAN' TRON NUOI MOM^` CAI' thang` CHA MAY^` thang` MAT. LON^` NGUYEN^~ TAN^' DUNG~ AN CUT'

XUAT THAN CHI' PHEO` BAN' TRON NUOI MOM^` CAI' thang` CHA MAY^` thang` MAT. LON^` NGUYEN^~ TAN^' DUNG~ AN CUT'

XUAT THAN CHI' PHEO` BAN' TRON NUOI MOM^` CAI' thang` CHA MAY^` thang` MAT. LON^` NGUYEN^~ TAN^' DUNG~ AN CUT'

XUAT THAN CHI' PHEO` BAN' TRON NUOI MOM^` CAI' thang` CHA MAY^` thang` MAT. LON^` NGUYEN^~ TAN^' DUNG~ AN CUT'

XUAT THAN CHI' PHEO` BAN' TRON NUOI MOM^` CAI' thang` CHA MAY^` thang` MAT. LON^` NGUYEN^~ TAN^' DUNG~ AN CUT'

XUAT THAN CHI' PHEO` BAN' TRON NUOI MOM^` CAI' thang` CHA MAY^` thang` MAT. LON^` NGUYEN^~ TAN^' DUNG~ AN CUT'

XUAT THAN CHI' PHEO` BAN' TRON NUOI MOM^` CAI' thang` CHA MAY^` thang` MAT. LON^` NGUYEN^~ TAN^' DUNG~ AN CUT'

DMM GRAU GRAU NUA? la` TAO iA? VO MIENG. MAY^` thang` XUC' VAT. Ng U DZOT^' nhu CON CHOOO' NGUYEN^~ TAN^' DUNG~

Thang` ONG CO^' NOI. cua? MAY^` la` thang` NGUYEN^~ CHI' PHEO`

thang` CHA CUA? MAY^` la` thang` NGUYEN^~ CHI' THANH

TAN` DO^` CHI' RAN^...
CHIPHEOiARACHAMA YNTANDUNG

UK

#29 Jul 31, 2012
XUAT THAN CHI' PHEO` BAN' TRON NUOI MOM^` CAI' thang` CHA CoN Di? ME. MAY^` thang` MAT. LO^? LoN^` NGUYEN^~ TAN^' DUNG~ AN CUT'

XUAT THAN CHI' PHEO` BAN' TRON NUOI MOM^` CAI' thang` CHA CoN Di? ME. MAY^` thang` MAT. LO^? LoN^` NGUYEN^~ TAN^' DUNG~ AN CUT'

XUAT THAN CHI' PHEO` BAN' TRON NUOI MOM^` CAI' thang` CHA CoN Di? ME. MAY^` thang` MAT. LO^? LoN^` NGUYEN^~ TAN^' DUNG~ AN CUT'

XUAT THAN CHI' PHEO` BAN' TRON NUOI MOM^` CAI' thang` CHA CoN Di? ME. MAY^` thang` MAT. LO^? LoN^` NGUYEN^~ TAN^' DUNG~ AN CUT'

XUAT THAN CHI' PHEO` BAN' TRON NUOI MOM^` CAI' thang` CHA CoN Di? ME. MAY^` thang` MAT. LO^? LoN^` NGUYEN^~ TAN^' DUNG~ AN CUT'

XUAT THAN CHI' PHEO` BAN' TRON NUOI MOM^` CAI' thang` CHA CoN Di? ME. MAY^` thang` MAT. LO^? LoN^` NGUYEN^~ TAN^' DUNG~ AN CUT'

XUAT THAN CHI' PHEO` BAN' TRON NUOI MOM^` CAI' thang` CHA CoN Di? ME. MAY^` thang` MAT. LO^? LoN^` NGUYEN^~ TAN^' DUNG~ AN CUT'

XUAT THAN CHI' PHEO` BAN' TRON NUOI MOM^` CAI' thang` CHA CoN Di? ME. MAY^` thang` MAT. LO^? LoN^` NGUYEN^~ TAN^' DUNG~ AN CUT'

XUAT THAN CHI' PHEO` BAN' TRON NUOI MOM^` CAI' thang` CHA CoN Di? ME. MAY^` thang` MAT. LO^? LoN^` NGUYEN^~ TAN^' DUNG~ AN CUT'

XUAT THAN CHI' PHEO` BAN' TRON NUOI MOM^` CAI' thang` CHA CoN Di? ME. MAY^` thang` MAT. LO^? LoN^` NGUYEN^~ TAN^' DUNG~ AN CUT'

XUAT THAN CHI' PHEO` BAN' TRON NUOI MOM^` CAI' thang` CHA CoN Di? ME. MAY^` thang` MAT. LO^? LoN^` NGUYEN^~ TAN^' DUNG~ AN CUT'

XUAT THAN CHI' PHEO` BAN' TRON NUOI MOM^` CAI' thang` CHA CoN Di? ME. MAY^` thang` MAT. LO^? LoN^` NGUYEN^~ TAN^' DUNG~ AN CUT'

XUAT THAN CHI' PHEO` BAN' TRON NUOI MOM^` CAI' thang` CHA CoN Di? ME. MAY^` thang` MAT. LO^? LoN^` NGUYEN^~ TAN^' DUNG~ AN CUT'

XUAT THAN CHI' PHEO` BAN' TRON NUOI MOM^` CAI' thang` CHA CoN Di? ME. MAY^` thang` MAT. LO^? LoN^` NGUYEN^~ TAN^' DUNG~ AN CUT'

XUAT THAN CHI' PHEO` BAN' TRON NUOI MOM^` CAI' thang` CHA CoN Di? ME. MAY^` thang` MAT. LO^? LoN^` NGUYEN^~ TAN^' DUNG~ AN CUT'

XUAT THAN CHI' PHEO` BAN' TRON NUOI MOM^` CAI' thang` CHA CoN Di? ME. MAY^` thang` MAT. LO^? LoN^` NGUYEN^~ TAN^' DUNG~ AN CUT'

XUAT THAN CHI' PHEO` BAN' TRON NUOI MOM^` CAI' thang` CHA CoN Di? ME. MAY^` thang` MAT. LO^? LoN^` NGUYEN^~ TAN^' DUNG~ AN CUT'

XUAT THAN CHI' PHEO` BAN' TRON NUOI MOM^` CAI' thang` CHA CoN Di? ME. MAY^` thang` MAT. LO^? LoN^` NGUYEN^~ TAN^' DUNG~ AN CUT'

XUAT THAN CHI' PHEO` BAN' TRON NUOI MOM^` CAI' thang` CHA CoN Di? ME. MAY^` thang` MAT. LO^? LoN^` NGUYEN^~ TAN^' DUNG~ AN CUT'

XUAT THAN CHI' PHEO` BAN' TRON NUOI MOM^` CAI' thang` CHA CoN Di? ME. MAY^` thang` MAT. LO^? LoN^` NGUYEN^~ TAN^' DUNG~ AN CUT'

XUAT THAN CHI' PHEO` BAN' TRON NUOI MOM^` CAI' thang` CHA CoN Di? ME. MAY^` thang` MAT. LO^? LoN^` NGUYEN^~ TAN^' DUNG~ AN CUT'

XUAT THAN CHI' PHEO` BAN' TRON NUOI MOM^` CAI' thang` CHA CoN Di? ME. MAY^` thang` MAT. LO^? LoN^` NGUYEN^~ TAN^' DUNG~ AN CUT'

XUAT THAN CHI' PHEO` BAN' TRON NUOI MOM^` CAI' thang` CHA CoN Di? ME. MAY^` thang` MAT. LO^? LoN^` NGUYEN^~ TAN^' DUNG~ AN CUT'

XUAT THAN CHI' PHEO` BAN' TRON NUOI MOM^` CAI' thang` CHA CoN Di? ME. MAY^` thang` MAT. LO^? LoN^` NGUYEN^~ TAN^' DUNG~ AN CUT'

XUAT THAN CHI' PHEO` BAN' TRON NUOI MOM^` CAI' thang` CHA CoN Di? ME. MAY^` thang` MAT. LO^? LoN^` NGUYEN^~ TAN^' DUNG~ AN CUT'

XUAT THAN CHI' PHEO` BAN' TRON NUOI MOM^` CAI' thang` CHA CoN Di? ME. MAY^` thang` MAT. LO^? LoN^` NGUYEN^~ TAN^' DUNG~ AN CUT'

...

DMM GRAU GRAU NUA? la` TAO iA? VO MIENG. MAY^` thang` XUC' VAT. Ng U DZOT^' nhu CON BOOO` NGUYEN^~ TAN^' DUNG~

thang` ONG CO' NOI. MAY^` la` thang` NGUYEN^~ CHI' PHEO`

thang` CHA MAY^` la` thang` NGUYEN^~ CHI' THANH

thang` DAT' CoN Di? ME. MAY^` CHO thang` CHA MAY^` MUT' LON^` la` thang` MAT. CAC. NGUYEN^~ CHANH' TIN'

DM TAN` la` DO^` CHI' RAN^...

BO' NAO' la` ChIT' CON Di? ME. MAY^` voi' TAO NGHE MAY^. HANH. KHUNG`...

KhONG AI iA? VO DAU` MAY^` BAY' LAU MAY^` NGUA' CAC. hah 3 KIEM^...

CUT' KANKUKO !!!
SpongeBob

United States

#33 Aug 1, 2012
CHIPHEOiAONGNOIMAYNTANDUN wrote:
BAN KI M OON CAI' thang` CHA MAY^` SON JOON CHUL !!!
Hong biet Cu Gia HanCuoc nao dzot Me no cai con GHE Ban HOT VIT LON nam xua cua no hay sao ma no chui rua dzan cu xu KimChi dzu dzay ta? Wahahhaahaahahha! Thui, chuc em len Xe Bong, tha ho sang Xu Han ...trap KimChi met nghi, chang le o lai day voi anh, toi ngay quay thung HOT VIT LON vong vong Cau Chu Y sao em? Waahahhahahahahha!
The beauty of Moon light

Ilford, UK

#34 Aug 1, 2012
CHIPHEOiAONGNOIMAYNTANDUN wrote:
BAN KI M OON CAI' thang` CHA MAY^` SON JOON CHUL !!!
.

ban ki moon la ong noi may do...

Tell me when this thread is updated:

Subscribe Now Add to my Tracker

Add your comments below

Characters left: 4000

Please note by submitting this form you acknowledge that you have read the Terms of Service and the comment you are posting is in compliance with such terms. Be polite. Inappropriate posts may be removed by the moderator. Send us your feedback.

Vietnam Discussions

Title Updated Last By Comments
TAO 4REVER 36TONSCAN'NAT'DAU^` NG U NETHERLANDS... 35 min NHUCAPGAOPIGK3KYC... 175
TAO NEW 4EVER XE LU CAN'NAT'DAU^`NG U HO^MAT.NH... 44 min NHUCAPGAOPIGK3KYC... 330
YUON LE VIET.NAM ARE NOT PIRATES THAILAND ROBBE... 47 min NHUCAPGAOPIGK3KYC... 117
VIET. NOT WEB HoN^` LoN^` KHMU' UK NGHE^. TINH?... 53 min NHUCAPGAOPIGK3KYC... 70
CoN ROTTEN ARMPITS GERMAN KHMER 3 KIEM^. THU LI... 57 min NHUCAPGAOPIGK3KYC... 170
HCM City a magnet for medical tourists 2 hr meaningless 1
Vietnam arrests anti-China blogger for posting ... 7 hr Hai Lua 9
More from around the web