LoN` XACCHET DADEN KEP. GAO' OC' CUT' Di? GIA` TROISONG LACCHO 3KIEM^...

Posted in the Vietnam Forum

First Prev
of 3
Next Last
LONDENXACHET KEPGAOKYOHKO

London, UK

#1 Mar 23, 2012
CHET' CHA MAY` ChUA CoN BOOO` GIA` LONG^ HEO DA DEN HEO MOI. LAI CHO' BAC' KY` 3 KIEM^...

LON^` DA DEN THUI' WAC' TAT' VZA? TANG' BON^' BE^` VZAO` BAN? MAT. CHO' cua? MAY` BAC' KY` 3 KIEM^. TUA` LUA TE` LE TET' LOET' MO? CHO' NAT' BAY^' MO? HO^ LOT. TRONG` CON MAT' HI' LE' cua? MAY` PHOOC. MAU' MUI? DO^? MAU' MOM^` DAP. BAM` CAI' MAT CHO' cua? MAY` IN NHU CAI' MAM^ BANH' PAO CHIEU^` E^' CHO MAY` CHET' CoN Di? BA` NOI. CHA MAY` BIT' THE' NAO` LA` LE^? DO^. NGHE Chua CoN CHO' DOI' SUC' VAT. Di? GHE? BAC' KY` 3 KIEM^. LAI TRAU^ BO` HEO CHO'...
LONDENXACHET KEPGAOKYOHKO

London, UK

#2 Mar 23, 2012
EXAM CAI' CoN Di? BA` CO' NOI. thang` CHA MAY` BAC' KY` 3 KIEM^. LAI CHO' GHIEN` BU' LON^` THUI' KINH NIEN^...

HAHAHAHAHAAAAA ...
LONDENXACHET KEPGAOLAICHO

London, UK

#3 Mar 23, 2012
TOI' LUOT. MAY` DAY^ CoN LAI CHO'...

TAO TANG' BOP BOP VAO` CAI' DAU^` CHO' cua? MAY` LAI SUC' VAT...
LONDENXACCHETKEP GAOKYOHKO

London, UK

#4 Mar 23, 2012
MAY` NGO DINH DIEM. hah DAO. ChUA' MAY` CHAP' CUT' MUT' DAU^` CoN CAC. THUI' cua? BAC KY` SHHIT MEKONG AN CUT' TRONG AO CA' TRA. CA' VZO^` ONLY ...
LONDENXACCHETKEP GAOKYOHKO

London, UK

#5 Mar 23, 2012
DIT BO' TIEN SU ChA CA? LO` NHA` MAY` SHHIT DOG KANKUKO MEKONG VIETNAM NGUYEN^~ TAN' DUNG~ AN PHAN^ CHUONG^` HEO ...

OHOHOHOHOOOOO ...

LoL ...
LONDENXACCHETKEP GAOKYOHKO

London, UK

#6 Mar 23, 2012
NGO D D , NGO D D CAI' thang` CHA MAY` CoN MAT. MAM^ MOI^ DZAY^` MO? VENH^? NhU MO? CHO' DOI' CoN 3 KIEM^. TAP' CUT' THUI' cua? CoN CHO' Di? HEO MOI. LAI CHO'...

GRAU GRAU GRAU CAI' CoN Di? thang` CHA MAY` Di? SIDA BECKENHAM Y thi. PHUNG...

CHO' GHE~ CHO' DOI' ChOI CHUA` CAI' CoN DiT ME. MAY` 3 KIEM^...
TAOTATDAUCHIEMAT MAYKYOHKO

London, UK

#7 Mar 23, 2012
CANH? CAO' Di? NG...U DZOT^' THAT^' HOC. KHUNG? KHIEP^' UGLY DA DEN MOI^ DZAY^` nhu TAM^' THOT' BAC' KY` DA DEN TROM^. CAP' CHOM^ ChIA? PAYPAL SINGABOOOO`...

CHET' CHA MAY` NGHE CoN CHO' MO? HEO MO? NHON. MO? CHU MO? DZAY^` MO? VENH^? BAC' KY` NAN NING DA DEN THUI THUI' WAC' SINGATRAU^ BOOOO`...

TERRIBLE TERRIBLE TERRIBLE ...
TAOTATDAUCHIEMAT MAYKYOHKO

London, UK

#8 Mar 23, 2012
MAY` KHE` TAO hah CoN DA DEN TRAU^ BOOO` NAN NING SINGABOOOO` PAYPAL ...

LAM` BIENG^' LAM` NHAC' ONLINE hah MAY^. DANG. CHOM^ CHIA? hah MAY^. SHHIT MIND CONTROL CHRISTIAN ???

ChO MAY` NGUYEN^~ TAT^' BAI. ChET' CHA CHET' CON Di? BA` GIA` MAY` LUN NGHE CoN CHO' DOI' CHOM^ CHIA? TROM^. CAP' ONLINE NAN NING SINGABOOOO` PAYPAL ...

DIT. BO' TIEN SU CHA MAY` ONLINE ON CAI' LON^`...

CAI' DO^` OC' CUT' CHO' MAY` NG...U DZOT^' THAT^' HOC. THAT^' NGHIEP^. HOC. NG...U BAC' KY` LAM` BIENG^' LAM` NHAC'...

DIT. BO' TIEN SU CAI' thang` CHA MAY` DA TRAU^ LAI CHO' CHRISTIAN ...
TAOTATDAUCHIEMAT MAYKYOHKO

London, UK

#9 Mar 23, 2012
DIT. BO' TIEN SU CHA MAY` ONLINE ON CAI' LON^`...

CAI' DO^` OC' CUT' CHO' MAY` NG...U DZOT^' THAT^' HOC. THAT^' NGHIEP^. HOC. NG...U BAC' KY` LAM` BIENG^' LAM` NHAC'...

DIT. BO' TIEN SU CAI' thang` CHA MAY` DA TRAU^ LAI CHO' CHRISTIAN ...

POOH SHHIT CHRISTIAN !!!
TAOTATDAUCHIEMAT MAYKYOHKO

London, UK

#10 Mar 24, 2012
TERRORIST TALIBAN NAN NING DA DEN AMERICAN PAYPAL SINGAPBOOOO` TAIWANESE ALL NIPPON AIRWAYS TERRORIZE INTERNET AROUND WORLD EVERYWHERE ...

D D cai' thang` CHA MAY` NAN NING SINGABOOOO` PAYPAL 3 KIEM^. TAP' CUT' UONG^' NUOC' ONG^' CONG^'...

POOH SHHIT F UCK OFF CHRISTIAN DANISH TAIWAN ALL NIPPON DPJ POLLISH NoRTH CAROLINA LAI SUC' VAT^...
TAOTATDAUCHIEMAT MAYKYOHKO

London, UK

#11 Mar 24, 2012
TERRORIST TALIBAN NAN NING DA DEN AMERICAN PAYPAL SINGAPBOOOO` TAIWANESE ALL NIPPON AIRWAYS TERRORIZE INTERNET AROUND WORLD EVERYWHERE ...

D D cai' thang` CHA MAY` NAN NING SINGABOOOO` PAYPAL 3 KIEM^. TAP' CUT' UONG^' NUOC' ONG^' CONG^'...

POOH SHHIT FAKE CHRISTIAN DANISH POLLISH NoRTH CAROLINA ...

POOH SHHIT F UCK OFF CHRISTIAN ALL NIPPON AIRWAYS DANISH POLLISH KANKUKO NAN NING NoRTH CAROLINA BUILT UP TALIBAN AL QEDA BUT IT LIVE in USA ...

TERRIBLE TERRIBLE TERRIBLE ...

CHET' CHA MAY` NGHE CoN CHO' DE? DA DEN NAN NING PAL PAY ...
TAOTATDAUCHIEMAT MAYKYOHKO

London, UK

#12 Mar 24, 2012
TERRORIST TALIBAN HeROIN AFGHANISTAN ALL NIPPON DPJ KANKUKO POLLISH DANISH PAYPAL BAN KI MOON TRAN^` ThI. LAI CHO' SINGABOOOO` BAN' LON^` E^' NoRTH CAROLINA ...

Di? LONG^ HEO CHO' CHUA' NEWZEALAND LOI' NGONG. TAP' CUT' CA' TRA VIETNAM ...

OHAHAHAHAHAHAAAAA ...

CoN CHO' MAT. QUY? TOOOO UUUUUUUGLY DA TRAU^ MAI MOI^ DZAY^` con VO. thang` 0 BA MA ...
SpongeBob

Windsor, Canada

#13 Mar 24, 2012
TAOTATDAUCHIEMATMAYKYOHKO wrote:
MAY` KHE` TAO hah CoN DA DEN TRAU^ BOOO` NAN NING SINGABOOOO` PAYPAL ...
LAM` BIENG^' LAM` NHAC' ONLINE hah MAY^. DANG. CHOM^ CHIA? hah MAY^. SHHIT MIND CONTROL CHRISTIAN ???
ChO MAY` NGUYEN^~ TAT^' BAI. ChET' CHA CHET' CON Di? BA` GIA` MAY` LUN NGHE CoN CHO' DOI' CHOM^ CHIA? TROM^. CAP' ONLINE NAN NING SINGABOOOO` PAYPAL ...
DIT. BO' TIEN SU CHA MAY` ONLINE ON CAI' LON^`...
CAI' DO^` OC' CUT' CHO' MAY` NG...U DZOT^' THAT^' HOC. THAT^' NGHIEP^. HOC. NG...U BAC' KY` LAM` BIENG^' LAM` NHAC'...
DIT. BO' TIEN SU CAI' thang` CHA MAY` DA TRAU^ LAI CHO' CHRISTIAN ...
..."..DIT. BO' TIEN SU CHA MAY` ONLINE ON CAI' LON^`...". Dau phai chen doi nay ai cung la...pede giong may dau con. ChiEmTa khoai...xoe ra khoe chim tren mang la de gianh ieu ai cho cac dang may rau, anh hung, quan tu nhu...tao day. May chui zo do ma chi de rui ka kam cuoc doi sau bi? Du lloai chim tren doi, coi suot ngay deo chan. Pede nhu may bien cho khac choi nha con. Aahahahahaa!
CACTHUITALIBAN KYOHKO HUI

London, UK

#14 Mar 24, 2012
TAO la` LON^` DAY^ NAY` MAY` CoN CHO'...

POOH SHHIT SFONE !!!

MAY` ma` MAY` RAU JI` MAY` la` thang` CHO' GHE? CHO' DOI' CHO' MAT' HI' HET' THAY' DUONG` CHO' MAT. MET' CHO' MO? NHON. CHO' LONG^ XU` CHO' CHET' BUNG. DOI' CAC. NUNG' SON SFONE DEAGU SCJ AN CUT'...

DIT. ME. MAY` TOI' NGAY` chi? BIT' CHUI VZAO` INTERNET COI MAY' CAI' LON^` THUI' cua? Di? O^ MOI^ Di? GIA` CON Di? GHE? BA` CO' NOI. cai' thang` CHA MAY` ONLY ...

IEU AI' CAI' CUC. CUT'...

MAY` la` CoN Di? O^ MOI^ NAC' LON^` NAC' CAC. XAC' CHET' DA DEN CHO' DEN thang` CHA CoN Di? BA` NOI. CHA MAY` CHO' DU. KANKUKO DEAGU SFONE SCJ SUC' VAT. CHAP' CUT' SHHIT 24/24 in HERE ...

GET OUT HeY HUNGRY DOGS KANKUKO DANISH HORNY YOUR IMPOTENCE D ICK ...

LoL ...

OHOHOHOHOHOHOHOHOOOOO ...
CACTHUITALIBAN KYOHKO MUT

London, UK

#15 Mar 24, 2012
LU? CHO' DOI' CHO' CoN KANKUKO BAC' KY` LAI CHO' DANISH MAT. GO` REP^. ChUYEN^ NGHIEP^. HUI? HA. BO^. XAC' CHET' cua? MY? DEN TRAU^ PHIII ...

NO^ LE^. PHI TRAU^ HAM? MAY` CHET' CAI' thang` CHA MAY` NGHE ChUA CON MOI^ DZAY^` MAT. MAM^ CHAI LI` NhU LO^? DIT' CoN BOOOO` TALIBAN PAYPAL SINGABOOO` LAI CHO'...

CHO' Di? GHE? MOI^ DZAY^` nhu LO^? DIT' TRAU^ BO` MAI MAT. QUY?...

NOTE: ChI? TUONG? TUONG. thoi voi' "NHAN SAC'" cua? MAY` DUA ChO CON NIT' COI NO' SE? KHOC' RE' LEN^ nhu CHA CHET' vi` NO' SO. GAP. MA CA` RONG` la` MAY` DAY' thang` CHO' GHE? KANKUKO DOAN` NGUYEN DUC' CONG^'...

DIT. BO' TIEN SU ChA CAI' thang` KHUNG` DOAN` NGUYEN^ DUC' CONG^'...
CACTHUI TALIBAN SFONE MUT

London, UK

#16 Mar 24, 2012
NO^ LE^. PHI TRAU^ HAM? MAY` CHET' CAI' thang` CHA MAY` NGHE ChUA CON MOI^ DZAY^` MAT. MAM^ CHAI LI` NhU LO^? DIT' CoN BOOOO` TALIBAN PAYPAL SINGABOOO` LAI CHO'...

CHO' Di? GHE? MOI^ DZAY^` nhu LO^? DIT' TRAU^ BO` MAI MAT. QUY?...

LoL ...

QUAI' THU' QUAI' THU' HEO DANISH ...

DIT. BO' TIEN SU ChA CAI' thang` CHO' GHE? KHUNG` KANKUKO DOAN` NGUYEN DUC' CONG^' TAP' CUT' CA' TRA CHET' SINH` THUI' in SHHIT MEKONG ...
CACTHUI TALIBAN SFONE MUT

London, UK

#17 Mar 24, 2012
Di? NAN NING DA' BANH E^' SINGABOOO` PAYPAL BAC KY` MUT' CUT' CHO'...

CHET' ChA MAY` NGHE CoN CHO' CHET' Di? GHE? MO? HO^ MOM^` CHO' MO? NHON. VAT' DAI` THOONG` LONG` MO? HEO KANKUKO DEAGU BAC' KY`...
SFONE MUTCACTHUI DUCCONG

London, UK

#18 Mar 24, 2012
HeY CoN CHO' DIEN^ THOI^` LOI^` DUC' CONG^'...

ChUA CHET' SAO con` NGAP' NGAP' GRAU GRAU GRAU ???

DIT. ME. MAY` CHO' DIEN^ NAU^? BAC' KY` TALIBAN DOAN` NGUYEN^ DUC' CONG^' KHUNG? BO^' THAI' LAN ...

thuyen chai ... NAU^? BAC' KY` TAU` lau AFGHANISTAN TALIBAN DOAN` NGUYEN DUC' CONG^' mut' rubber ALL NIPPON AIRWAYS ...

an cut bac ky ... uong nuoc dai khmer... DMM TALIBAN AFGHANISTAN NAU^? BAC' KY` DOAN` NGUYEN^ DUC' CONG^'...

CHET' CHA MAY` NGHE CoN CHO' DOI' NAU^? BAC' KY` DUC' CONG^' DONG^' CUT' TERRORIST THAI' LAN ...

TAO KI' TENH^`: Di? UNG THU ZU' SIDA NAU^? QUENG? NOM^ DE` NENG~ DOAN` ThI. KEM' HONG^` LOAN MEN'...

POOH SHHIT Di? iA? BAY^. NAU^? BAC' KY` QUONG? NOM^ DE` NENG~ DUC' CONG^'...
MARGRET MUTCACTHUIDUCCON G

London, UK

#19 Mar 24, 2012
HeY thang CHO' CHET' THOI^` LOI^` RAU^ RIA` DUC' CONG^'...

ChUA CHET' SAO con` NGAP' NGAP' GRAU GRAU GRAU ???

DIT. ME. MAY` CHO' DIEN^ NAU^? BAC' KY` TALIBAN DOAN` NGUYEN^ DUC' CONG^' KHUNG? BO^' THAI' LAN ...

thuyen chai ... NAU^? BAC' KY` TAU` lau AFGHANISTAN TALIBAN DOAN` NGUYEN DUC' CONG^' mut' rubber ALL NIPPON AIRWAYS ...

an cut bac ky ... uong nuoc dai THAKSIN~... DMM TALIBAN AFGHANISTAN NAU^? BAC' KY` DOAN` NGUYEN^ DUC' CONG^'...

CHET' CHA MAY` NGHE CoN CHO' DOI' NAU^? BAC' KY` DUC' CONG^' DONG^' CUT' TERRORIST THAI' LAN ...

TAO KI' TENH^`: Di? UNG THU ZU' SIDA NAU^? QUENG? NOM^ DE` NENG~ DOAN` ThI. KEM' HONG^` LOAN MEN'...

POOH SHHIT Di? iA? BAY^. NAU^? QUONG? NOM^ DE` NENG~ CHIANGMAI DUC' CONG^'...

MAY` la` CAI' thang` CHO' ChOI CA' DO^. DA' BANH chu' LAM` CAI' DEO' JI` ma` LAO' LEU' hah TALIBAN SUC' VAT. NAU^~...

DIT. ME. thang` THUYEN` CHAI` NAU^? DOAN` NGUYEN^ DUC' CONG^' NGUYEN^~ TAN' DUNG~ la` LOAI. CA' TRA CA' BA SA AN CUT' CHO'...
DUCCONG MUTLONTHUILOANME N

London, UK

#20 Mar 24, 2012
POOH SHHIT Di? iA? BAY^. MAT' LE' LOI^` UNG THU ZU' NAU^? QUONG? NOM^ DE` NENG~ CHIANGMAI THAKSIN~ DUC' CONG^'...

MAY` la` CAI' thang` CHO' ChOI CA' DO^. DA' BANH chu' LAM` CAI' DEO' JI` ma` BO' LAO' BO' LEU' hah TALIBAN SUC' VAT. NAU^~ CHAM` WAM` DUC' CONG^'...

DIT. ME. MAY` thang` THUYEN` CHAI` SUC' VAT. NAU^? BAC KY CHAM` WAM` CHAU^ DOC^' CHUOI' XU' DOAN` NGUYEN^ DUC' CONG^' NGUYEN^~ TAN' DUNG~ la` LOAI. CA' TRA CA' BA SA AN CUT' TRAU^ BO` HEO ...

Tell me when this thread is updated:

Subscribe Now Add to my Tracker
First Prev
of 3
Next Last

Add your comments below

Characters left: 4000

Please note by submitting this form you acknowledge that you have read the Terms of Service and the comment you are posting is in compliance with such terms. Be polite. Inappropriate posts may be removed by the moderator. Send us your feedback.

Vietnam Discussions

Title Updated Last By Comments
Vietnamese company to invest in special develop... 10 min amandakilimanjaro 21
3rd Russian submarine arrives in Vietnam 2 hr bac ky chua biet ... 45
Da Nang gives ex-cop 40 days to knock down his ... 2 hr SpongeBob 7
Vietnamese and Australian war veterans meet to ... 3 hr bac ky lim N V thieu 1
Vietnam's shrimp king courts foreign investors 3 hr bac ky lim N V thieu 1
TAO 4REVER 36TONSCAN'NAT'DAU^` NG U NETHERLANDS... 5 hr NHUCAPKYGLIMOT3KY... 202
TAO NEW 4EVER XE LU CAN'NAT'DAU^`NG U HO^MAT.NH... 5 hr NHUCAPKYGLIMOT3KY... 357
In chilly Hanoi, Vietnam, US welcome burgeoning... 6 hr NHUCAPKYGLIMOT3KY... 66
More from around the web